1- لازم است بدانید خط تحریری با خودکار که خود از خط قلم نی نشأت میگیرد بدان معناست که همانطور که با قلم نی باید بدون آلایش و اصلاح خط باشد در تحریر با خودکار نیز باید همین اصل رعایت شود که نشان از یکدست و بی آلایش بودن آنست و نباید آهسته  و حوصله سرکن باشد و اگر کسی نظاره گر خطتان باشد احساس کند در دستتان قلمی لبه دار است و بسیار روان و سریع تحریر گردد.

 

2 - نشانه اصالت داشتن و اصول صحیح  تحریر خودکار آنست که وقتی بزرگنمایی میشود باید کمی ناصافی در آن دیده شود و با هیچ خودکاری نمی توان کاملا صاف مثل قلم اجرا کنیم.

 

3 - بهتر است از خودکاری که نوک لغزان دارد موقع تحریر به هیچ وجه استفاده نشود.

 

4 - از خودکار 0.5 یا 0.7 بهتر است استفاده نشود چراکه بصورت تدریجی خط شما به ریز نویسی گرایش پیدا خواهد کرد.

 

5 - از خودکار کمرنگ و یا رنگ روشن استفاده نشود.

 

6 - فاصله چشم تا دفتر در هنگام تحریر بیشتر و یا کمتر از 50 سانت نشود.

 

7 - هنگام نوشتن نوک خودکار را با دستمال کاغذی پاک نکنید چون باعث پخش جوهر روی کاغذ میشود.

 

8 - با دست یا چشم خسته تمرین نشود و مشق صحیح آنست که بیشتر از آنچه که مینویسیم مشق نظری یا همان نگاه دقیق به سرمشق باشد.