نمایشگاه

بخشی از آثار

خط تحریری خودکار

استاد عباس هادی زاده

Icon

مشاهده آثار

Slider
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE1
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE10
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE11
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE12
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE13
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE14
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE15
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE16
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE17
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE18
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE19
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE2
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE20
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE3
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE4
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE5
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE6
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE7
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE8
AhzMhzXYZ313ZYXmir9336470857111111211111ZarHAdiZADE9
Slider

از  350  اثر نمایشگاهی استاد هر چند روز تعدادی به نمایش گذاشته میشود  ... دنبال کنید ...

 

یادآور می شود :  آثار را در اندازه اصلی خود (A5 , و نزدیک به A4) رؤیت فرمائید.